Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

17:39
1382 b94c 500

luvalla:

everlytrue:

[by Kat Irlin]

//

misseverything
17:39
0076 7b13 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viasleeplessy sleeplessy
misseverything
12:27
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viaPjotrek Pjotrek
misseverything
11:33
3834 b57a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaIriss Iriss
misseverything
11:33
mówił mi: - w niczym nie wyglądasz tak dobrze jak w niczym
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
misseverything
09:13
7620 6f36 500
#mirekwave
Reposted fromniggertits niggertits viatfu tfu
misseverything
09:12
6488 8404 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaIriss Iriss

September 19 2017

misseverything
16:52
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viadancingwithaghost dancingwithaghost
misseverything
16:47
9962 7644
15:04
7110 098c 500

September 17 2017

misseverything
11:32

Im dłużej żyję

Tym częściej

Odpowiadam nie wiem

Na proste pytania.

— Mirosław Welz
misseverything
11:31
2254 cf6c 500
misseverything
11:20
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viamysweetheartt mysweetheartt

September 16 2017

misseverything
08:45
4662 3ce2 500
Reposted fromZircon Zircon viatfu tfu
misseverything
07:45

July 07 2017

misseverything
16:41
misseverything
16:05
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"

July 06 2017

22:07

roses are red, i wanna be dead

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
misseverything
21:23
2634 bd34 500
misseverything
10:45
3366 1b7f 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl